Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Portal - Warszawa i Poznań!

Świadomy wybór drogi życiowej

Pełny wykaz wszystkich form instytucji prowadzących pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą oraz szczegółowe omówienie ich działalności jest zawarte w pracach R. Wroczyńskiego: Wychowanie poza szkołą. Warszawa 1968 i K. Przecławskiego: Miasto i wychowanie. Warszawa 1968.

Omawiając problem potrzeb wychowawczych nie można pominąć tak istotnego zagadnienia jakim jest kształtowanie właściwych postaw moralno-etycznych dzieci i młodzieży. Łączy się to z zagadnieniem podjęcia przez samą młodzież rozważań nad dalszym ułożeniem własnego życia, skłaniając tym samym do przemyślenia wyboru drogi realizacji podjętych przedsięwzięć, a nie bezkrytycznego wyboru określonej postawy etyczno-moralnej, sposobu zachowania i postępowania. Wczesne dojrzewanie fizyczne, pragnienie wczesnego usamodzielnienia i startu zawodowego intensyfikuje dążenie do „dorosłości”, przejawiające się często w zewnętrznych formach życia ludzi dorosłych, które dzieci i młodzież widzi w paleniu papierosów, piciu wódki, życiu sek- sualno-erotycznym, w swobodzie mody, życia towarzyskiego itp. Skłonności te są tym większe, że w młodym wieku, niezależnie od występującej obecnie akcelaracji rozwoju osobowego i wcześniejszego startu zawodowego, wśród życiowych pragnień młodzieży dominuje właściwa młodości chęć „wyżycia się” – rozrywki, przygody, odsuwająca na plan dalszy pracę i naukę.

Świadomy wybór drogi życiowej, zwłaszcza gdy dokonywany jest na podstawie indywidualnych dążeń w gronie rówieśników. stanowi grunt do równie świadomego wyboru form i treści życia towarzyskiego, rozrywki i atrakcji z eliminowaniem bezkrytycznego naśladowania niepożądanych cech pseudodorosłości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.