Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Portal - Warszawa i Poznań!

Przyczyny niedostosowania społecznego młodzieży

Mimo że wielu badaczy określa cechy charakterystyczne postaw świadczących o nieprzystosowaniu społecznym, to jednak nie ma zgody co do przyczyn tego zjawiska. Najogólniej można powiedzieć, że niedostosowanie społeczne „Najostrzejsze formy przybiera tam, gdzie najbardziej chwieją się tradycyjne struktury społeczne, a w ich miejsce nie wytworzyły się jeszcze nowe, które by zaspokoiły istniejące w społeczeństwie potrzeby (…). Występują tam, gdzie istnieją duże skupiska ludności poddane szybkim przemianom społecznym, a więc w większych miastach, okręgach przemysłowych itp. Szczególnie ważne (…) są środowiska niemal jednolicie młodzieżowe nie oparte na żadnej tradycji, mające charakter prowizoryczny. Sztuczność i tymczasowość takich tworów społecznych powoduje, że jednostki nie ukształtowane moralnie i nie dojrzałe do samodzielnego życia, będąc zdane wyłącznie na opinię swoich kolegów, a pozbawione autorytetu i zorganizowanej kontroli ze strony starszych, zatracają wszelkie hamulce”1.

Interesującą analizę przyczyn niedostosowania społecznego młodzieży przedstawił prof. J. Szczepański w dwóch artykułach, w których nie ogranicza się jedynie do wskazania przestępczości, chuligaństwa i alkoholizmu, lecz traktuje te zjawiska na tle procesów historycznych, społecznych, psychologicznych i politycznych zachodzących w społeczeństwie polskim. Autor starał się udowodnić, że takie zjawiska jak przestępczość, chuligaństwo i alkoholizm młodzieży mają swoje wspólne źródło w rozkładzie różnych form więzi społecznej – czyli przede wszystkim – w pewnych trudnościach natury psychologicznej i socjologicznej. W konkluzji swoich rozważań wymienia zasadnicze źródła niedostosowania społecznego młodzieży:

– 1. Historyczne warunki, które doprowadziły do zachwiania równowagi psychicznej narodu polskiego.

– 2. Rozkład więzi nieformalnej.

– 3. Historycznie ukształtowane ujemne cechy narodu polskiego.

Wpływ alkoholu na popełnianie przestępstw u młodzieży

Tak więc brak tradycji i kontroli społecznej jako charakterystycznej cechy dużego miasta, różnorodność wzorów społecznych, wielorakość ról przyczyniają się do powstawania w środowiskach miejskich różnych przejawów dezorganizacji społecznej, przyjmujących różne postaci, aż do zjawisk przestępczości i alkoholizmu wśród młodzieży włącznie.

O słuszności hipotezy J. Szczepańskiego, według której zasadniczą przyczyną niedostosowań społecznych jest rozkład różnych form więzi społecznej, świadczą zarówno liczne badania amerykańskie nad przestępczością i pijaństwem młodzieży w środowiskach zdezintegrowanych, jak i podobne badania prowadzone w Polsce.1

Równocześnie należy podkreślić, że w odniesieniu do młodzieży należy rozpatrywać nieco inaczej wpływ alkoholu na popełnianie przestępstw. Przestępczość nieletnich jest dwojako powiązana z konsumpcją alkoholu, wiąże się z konsumpcją alkoholu przez samych nieletnich bądź przez ich otoczenie. Nieletni przestępcy pochodzą często w dużym procencie z rodzin wykolejonych, w których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów nadużywa alkoholu. Brak właściwej atmosfery wychowawczej, a często brak wszelkiej opieki, spowodowany alkoholizmem w rodzinie, jest przyczyną wczesnej demoralizacji dzieci i młodzieży z tych środowisk. Badania prowadzone w tym zakresie przez Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN na terenie działania sądów warszawskich i czterech prowincjonalnych wykazały, że alkoholizm występował u blisko 50% rodzin nieletnich przestępców. Te same badania wykazały, że wśród nieletnich recydywistów popełnianiu dalszych przestępstw sprzyja alkoholizm w ich rodzinach. Ponadto nieletni recydywiści z rodzin alkoholików mają na koncie znacznie większe ilości spraw sądowych niż ich rówieśnicy-recydywiści z rodzin, w których nie nadużywa się alkoholu.

W przypadku przestępczości dorosłych tylko pewne typy przestępstw są powiązane z nadużywaniem alkoholu. W odniesieniu do przestępstw nieletnich i młodocianych trzeba stwierdzić, że picie alkoholu wpływa na popełnianie przez nich wszelkiego rodzaju wykroczeń i przestępstw.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.