Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Portal - Warszawa i Poznań!

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ POOPERACYJNYCH W NEUROCHIRURGII CZ. II

W nielicznych doniesieniach zaleca się profilaktykę okołooperacyjną przy operacjach o większym ryzyku zakażenia, np. powtórnych operacjach nowotworów złośliwych, przy otwarciu zatok obocznych nosa lub gdy operacja trwa ponad 5 h (18).

Większość doniesień z ostatnich 4 lat świadczy jednak o celowości i skuteczności profilaktyki antybiotykami. Spostrzeżenia opierają się na setkach bądź tysiącach operacji i zwykle porównuje się retrospektywnie dwa okresy: bez podawania i z profilaktycznym podawaniem antybiotyków. Jednoznacznie stwierdza się mniejszą liczbę zakażeń pooperacyjnych w tym drugim okresie. Ze względu na retrospektywny charakter lub niedostatki zaplanowanych badań nie można przeprowadzić obliczeń statystycznych, a jak już wspomniano, badania prospektywne na odpowiednio dużej liczbie musiały być w większości przerwane. Trudności w ocenie skuteczności profilaktyki okołooperacyjnej antybiotykami dotyczą badań w ośrodkach, w których zakażeń było mało, np. 2 – 3%, i zmniejszenie o 1% nie daje podstaw do stwierdzenia, że różnica jest statystycznie znamienna. Ale są doniesienia, w których uzyskano zmniejszenie zakażeń z 14 do 3% (14).

Mollman i Haines w retrospektywnych badaniach opartych na 9202 operacjach stwierdzili, że zastosowanie okołooperacyjnej profilaktyki antybiotykami zmniejsza pięciokrotnie liczbę zakażeń (11). Geraghty i Feely w pracy prospektywnej dotyczącej 402 chorych wykazali, że w porównywalnych grupach chorych bez zastosowania profilaktyki było 7 zakażeń, a z profilaktyką – 1. Ze względu na małą liczbę chorych wynik ten może być przypadkowy (7). Prawidłowo zaplanowana podwójnie ślepa próba Shapiro i wsp. nie mo- gła być zakończona z przyczyn etycznych, gdy w grupie kontrolnej stwierdzono 11,7% zakażeń, a w grupie badanej – 2,8% (17). Zakończone badania Younga i Lawnera 830 operowanych wykazały, że bez zastosowania profilaktyki antybiotykami wystąpiło 3,64% zakażeń, a z profilaktyką – 0,99%. Szczególnie dotyczyło to zakażeń po kraniotomiach, w których zanotowano spadek z 6,77% do 0%, natomiast zmniejszenie liczby zakażeń u chorych po implantacji ciał obcych było nieznaczne (21). Blomstedt i Kytta w podwójnie ślepej próbie wykazali, że jedna dawka wankomycyny podana bezpośrednio przed operacją spowodowała zmniejszenie zakażeń pooperacyjnych z 7,3% do 1,8% (3).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.